LEGALIZACIJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH GRAĐEVINA

20.04.2015. - MINISTARSTVO GRADITELJSTVA UPOZORAVA NA HITNOST NADOPUNE ZAHTJEVA ZA OZAKONJENJE NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA.

Vlasnici nezakonito izgrađenih zgrada (građevina) koji su podnijeli nepotpun zahtjev za izdavanjem rješenja o izvedenom stanju upozoravaju se da u najkraćem mogućem roku dopune svoje zahtjeve jer će u suprotnom morati biti odbijeni.

S obzirom da se krajnji rok rješavanja zahtjeva približio MINISTARSTVO upozorava sve podnositelje zahtjeva, koji to još nisu učinili, da što hitnije svoje zahtjeve dopune jer je prošlo skoro dvije godine od podnošenja zahtjeva a što je više nego dovoljan rok za dostavu potrebne dokumentacije. Upravni su odjeli dužni poštivati zakonske rokove i postupno zatvarati predmete te stoga više nema prostora za odgodama. Nepotpuni zahtjevi neće moći biti riješeni pozitivno tj. oni će morati biti odbijeni a time su gubi mogućost ozakonjenja bespravne gradnje po povoljnim uvjetima to jest prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama NN (86/12, 143/13).

LINK na MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOG UREĐENJA:

http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=28352

NE ČEKAJTE DA DOBIJETE POZIV. DOPUNITE SVOJ ZAHTJEV SADA PO NIKAD POVOLJNIJIM CIJENAMA.

Izlazimo odmah po prihvaćanju ponude.

NAZOVITE I ZATRAŽITE BESPLATNU PONUDU.
Sve na jednom mjestu:
ARHITEKTURA, GEODEZIJA i GRAĐEVINA

http://www.mojkvart.hr/Zagreb/Crnomerec/Projektiranje-nadzor-i-odrzavanje/regio-projekt/ponude/DOPUNITE-VAS-ZAHTJEV-ZA-LEGALIZACIJU-KUCE-POMOCNE-ILI-GOSPODARSKE-GRADEVINE-UZ-POPUST-DO-5O--44987


ZA ZGRADE VEĆE OD 400 m2 Izvješće statičara BESPLATNO !


POPIS DOKUMENTACIJE koja se prilaže zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju u zavisnosti o složenosti građevine.


1. ZA JEDNOSTAVNU ZGRADU čija građevinska bruto površina nije veća od 100 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 400 m²
– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– iskaz površina i obračunske veličine zgrade prema posebnim propisima kojima se uređuje obračun komunalnog doprinosa i vodnog doprinosa) koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva,
– foto dokumentaciju (najmanje četiri fotografije koje prikazuju sva pročelja zgrade)
– iskaz podataka za obračun naknade za zadržavanje zgrade u prostoru koji je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva.

2. ZA MANJE ZAHTJEVNU ZGRADU čija građevinska bruto površina nije veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija građevinska (bruto) površina nije veća od 1000 m²

– tri primjerka geodetskog snimka, odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu
– tri primjerka snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt ili ovlašteni inženjer građevinarstva

3. ZA ZAHTJEVNU ZGRADU čija je građevinska bruto površina veća od 400 m² i zgradu za obavljanje isključivo poljoprivrednih djelatnosti čija je građevinska (bruto) površina veća od 1000 m² i zgradu javne namjene bez obzira na njezinu površinu podnositelj zahtjeva prilaže:
– tri primjerka geodetske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio i ovjerio ovlašteni inženjeru geodezije ,odnosno kopije katastarskog plana ako je nezakonito izgrađena zgrada evidentirana na katastarskom planu,
– tri primjerka arhitektonske snimke izvedenog stanja nezakonito izgrađene zgrade koju je izradio ovlašteni arhitekt i
– izjavu ovlaštenog inženjera građevinarstva da nezakonito izgrađena zgrada ispunjava bitni zahtjev mehaničke otpornosti i stabilnosti prema propisima koji su važili u vrijeme kada je zgrada građena ili prema važećim propisima, ako se radi o završenoj zgradi, odnosno njezinom dijelu.

ETAŽIRANJE

Etažiranje je postupak diobe nekretnine (zemljište + zgrada) na posebne dijelove kao funkcionalne cjeline (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) s iskazom međusobnih omjera veličine svakog posebnog dijela prema cjelini putem očitovanja volje (su) vlasnika u propisanoj pravnoj formi.

U slučaju kada se na jednoj čestici nalazi više građevina različitih vlasnika ili unutar građevine više vlasničkih cjelina koje nije moguće odvojiti parcelacijom vrši se etažiranje.

Dok se ne izvrši etažiranje, vlasništvo se vodi po idealnim dijelovima odnosno svi suvlasnici su vlasnici cijele nekretnine u određenim omjerima. Nakon etažiranja svaki je vlasnik upisan kao vlasnik točno određenog pripadajućeg dijela.

Tek nakon etažiranja vlasnik može potpuno slobodno raspolagati svojim vlasničkim dijelom (npr, za potrebe kredita – hipoteka), odnosno utvrditi točni udio u svim zajedničkim troškovima proporcionalno svom suvlasničkom udjelu.

Uspostavu etažnog vlasništva mogu zahtijevati:

1. svi suvlasnici nekretnine temeljem njihove suglasne odluke
2. suvlasnik nekretnine koji ima barem odgovarajući suvlasnički dio,
3. zajednički vlasnici koji imaju u svojem zajedničkom vlasništvu barem odgovarajući suvlasnički dio,
4. više suvlasnika te nekretnine na temelju suglasnog zahtjeva, ako njihovi suvlasnički dijelovi ukupno iznose barem koliko je odgovarajući suvlasnički dio,
5. vlasnik zemljišta ili nositelj prava građenja kada dijele nekretninu na suvlasničke dijelove koji su odgovarajući dijelovi za uspostavu vlasništva posebnih dijelova.

Prema tome, zahtjevu pod 1. za upis etažnog vlasništva u zemljišnu knjigu potrebno je uz elaborat priložiti Međuvlasnički ugovor sa ovjerenim potpisima kod javnoh bilježnika od svih suvlasnika nekretnine,
pod 2., 3., 4. pravomoćnu odluku suda o korisnim vrijednostima, te
pod 5. očitovanje (isto ovjereno kod javnog bolježnika) u kojoj vlasnik izjavljuje da svoje vlasništvo dijeli na suvlasničke dijelove i s njima povezuje vlasništvo pojedinih posebnih dijelova nekretnine.

Elaboratom etažiranja odnosno Izradom plana posebnih djelova zgrade, utvrđuju se posebni , sporedni dijelovi , njihovi pripadci te i zajednički dijelovi pojedine nekretnine kao i njihova veličina te se označavaju vlasnici pojedinih dijelova.

Elaborat etažiranja potpisan od svih suvlasnika, koji su svoje potpise ovjerili kod javnog bilježnika mora nakon izrade potvrditi nadležno tijelo graditeljstva, a potvrdu će dati tek ako je objekt izgrađen u skladu sa građevnom dozvolom i ako ima samostalne uporabne cijeline. Potvrda nadležnog tijela, Elaborat etažiranja i Međuvlasnički ugovor ili u drugom slučaju Očitovanje volje vlasnika (ovjereno kod javnog bilježnika) predaje se u zemljišnu knjigu zajedno sa orginalom ili ovjerenom kopijom pravomočne Građevinske dozvole i pravomočne Uporabne dozvole sa zapisnikom sa tehničkog pregleda, a po potrebi i Lokacijska dozvola za posebne slučajeve.